هرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا

اگر کسی در انجام کاری پرخاش کند ،دادگر نیست .بودا
زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد.  بودا

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد . بودا

آزادی در بی آرزوئی است. بودا

اشكهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا
هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست. بودا
آزادی در بی آرزوئی است. بودا
 
زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. بودا
 
اشكهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا
 
کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. بودا
 
هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یك عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی كوهی . بودا
 
اشكهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست . بودا
 
گرسنگی بدترین ناخوشی هاست .بودا